برچسب: سلطه دلار

آلبرت بغزیان

مشکل دلاریزه کردن نیست

این روزها بحث دلاریزه شدن در فضای رسانه‌ای کشور شکل گرفته است. مانند هر مفهوم دیگری، این گزاره بدل به ...

پیشنهاد بنکر