;

برچسب: نوسانات نرخ ارز

١١ متهم التهابات ارزی

گزارش بازوی پژوهشی سازمان برنامه و بودجه با بررسی تحولات نرخ ارز در پنج سال گذشته، یازده متهم التهاب ارزی ...

کدام آمار را باور کنیم؟

بانک مرکزی از گزارش عملکرد اقتصادی کشور در ۹ ماهه سال جاری رونمایی کرد. گزارش آماری بانک مرکزی حاکی از ...

پیشنهاد بنکر