برچسب: حذف ارز ترجيحي

ارز ترجيحی و دو خط موازی

1) حكيم فردوسي طوسي، شاعر بلندمرتبه ايران زمين در بيان اهميت برنامه‌ريزي و خرد ورزي در پيشبرد امور، مي‌گويد:

پیشنهاد بنکر