;

برچسب: ابرثروتمندان

اَبَر ثروتمند ایران

شکاف طبقاتی در ایران بسیار بزرگ شده و این با چشم قابل مشاهده است: در حالی که طبقه ابرثروتمندان ایرانی ...

پیشنهاد بنکر