برچسب: مؤسسه مطالعات

شرط‌ های کاهش تورم در ١۴٠١

مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی وزارت صنعت در تحلیلی از وضع اقتصاد ایران در سال‌جاری برآورد کرده است طرح‌های مبتنی ...

پیشنهاد بنکر