برچسب: قراردادها

سود مرکب بانک ها ممنوع شد

رئیس کمیسیون آیین نامه داخلی مجلس از الزام بانک ها به بارگذاری قراردادها و ثبت محاسبات وام، عدم اخذ سود ...

پیشنهاد بنکر