برچسب: قدرت خريد مردم

جيب‌های خالی

اين روزها اخبار ناخوشايندي از وضعيت اقتصادي اقشار مختلف در ايام پاياني سال به گوش مي‌رسد.

پیشنهاد بنکر