برچسب: عاقبت رئیس‌کل بودن

روسای کل بانک مرکزی

عاقبت رئیس‌کل بودن

نگاهی به رفت و آمد روسای کل بانک مرکزی ایران در طول ۶۰ سال گذشته ؛ از ابراهیم کاشانی تا ...

پیشنهاد بنکر