برچسب: تعیین نرخ سود بانکی

سوابق نرخ سود بانکی

در فاصله سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ تعیین نرخ سود بانکی در اختیار بانک‌ها قرار‌گرفت.

پیشنهاد بنکر