برچسب: بودجه سال 1402

تورم

صعود تورم

يكي از موارد مطرح شده در سياست‌هاي كلي برنامه هفتم كه بايد در قانون بودجه سال 1402 مورد توجه قرار ...