برچسب: اولین لایحه بودجه

اولین لایحه بودجه ایران

اولین لایحه بودجه در ایران توسط ناصرالملک، وزیر مالیه دوره قاجار و همکارانش تدوین‌ و در سال ۱۲۸۶ به اولین ...

پیشنهاد بنکر