برچسب: کل نقدینگی ایران

بمب نقدینگی در حال انفجار

نقدینگی در پایان آذرماه امسال از مرز 2263هزار میلیارد تومان عبور کرد. بانک مرکزی با انتشار این آمار روند رشد ...

پیشنهاد بنکر