برچسب: یهودیان

سئوال

راز قدرت یهودیان چیست؟

تعداد ﯾﻬﻮﺩﯾﺎﻥ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﺟﻬﺎﻥ: 14 میلیون ﻧﻔﺮ6 میلیون ﻧﻔﺮ ﺩﺭ ﺁﻣﺮﯾﮑﺎ6 میلیون ﻧﻔﺮ ﺩﺭ ﺁﺳﯿﺎ2 میلیون ﻧﻔﺮ ﺩﺭ ﺍﺭﻭﭘﺎﯾﮑﺼﺪ ﻫﺰﺍﺭ ...