برچسب: گسترش فقر

زمینه‌ساز فقر در ایران

ساده‌ترین شاخصی که نشان‌دهنده افزایش شکاف طبقاتی و به تبع آن گسترش فقر در جامعه ایران است، ضریب جینی به ...

پیشنهاد بنکر