برچسب: گروه سرمایه گذاری مسکن

در بانک مسکن چه خبر است؟

اگرچه استفاده از مدیران با مدرک تحصیلی غیرمرتبط یک اشتباه رایج و پدیرفته شده نزد برخی سازمانهاست اما در عین ...

پیشنهاد بنکر