برچسب: کل چک ها

چک برگشتی در مسیر امحا

شیوع کرونا باعث شد روند نزولی «سهم چک های برگشتی» از «تعداد و ارزش چک های مبادله ای» دچار وقفه ...

پیشنهاد بنکر