برچسب: چك برگشتی

اثرات اجرايی شدن قانون جديد چك

پايين‌آمدن ريسك مبادله با چك‌هاي مدت‌دار، كاهش ريسك سرمايه‌گذاري، تسهيل وصول مطالبات و نيز بازگشت اعتماد به چك به عنوان ...

پیشنهاد بنکر