برچسب: وزیر خزانه

دولت زیر سلطه بانک

امتیاز بانک شاهی وقتی داده شد که هیات حاکمه ایران مطلقا اطلاعی از علوم بانکداری و پول و ثروت نداشتند ...

پیشنهاد بنکر