برچسب: وزارت کار

خطوط فقر

فقط پوشش حداقل نیازهای اساسی یک خانوار 4نفره در ایران به‌طور میانگین 4میلیون تومان خرج برمی‌دارد و خانوارهای با کمتر ...

صفحه 1 از 2 1 2