برچسب: واسطه‌گري پول

دستورات خاص دولت به بانك‌ها

بانك‌ها و بازار پول محل برآورده كردن آرزوهاي سياستمداران و دولتمردان است؛ تله‌اي كه خيلي از دولتمردان در دام آن ...

پیشنهاد بنکر