برچسب: نماز

این داستان واقعی نیست!

برای انجام کاری به یکی از ادارات می‌روم. نیم ساعتی در صف معطل می‌شوم تا بالاخره نوبتم می‌رسد.

پیشنهاد بنکر