برچسب: نرخ ورشکستگی

فقر چهره جهان را پوشاند

براساس اظهارات اقتصاددان ارشد بانک جهانی، احیای اقتصادی جهان به طور کامل از بحران کرونا شاید پنج سال به طول ...

پیشنهاد بنکر