برچسب: نرخ سود بین‌بانکی

برزخ بین‌ بانکی

افزایش نرخ سود بین‌بانکی، هم تحت‌ تاثیر افزایش تقاضای بانک‌ها برای ذخایر بانکی نزد بانک مرکزی و هم تحت‌ تاثیر ...