برچسب: ناصرالدین شاه

چوب حراج به خزانه شاهی

اعتمادالسلطنه در بیشتر موارد همراه ناصرالدین شاه بود. بنابراین از نزدیک شاهد تلاش‌های بی‌برنامه و غیرعلمی او و دغل‌بازی و ...

آگاهی به عقب‌ماندگی ایران

ناصرالدین شاه، اساسا با فضای نشر و مطبوعات تا آنجا که مزاحمتی برای قدرتش نداشت و ثناگوی قدرتش بود مخالفتی ...

“نویسندگی حساب”در قاجار

در سال ۱۲۹۹ میرزا یوسف مستوفی‌الممالک که از رجال نیک‌نام بود رئیس‌الوزرا شد و به انتظام امور مالی پرداخت ولی ...

از ما چیزی جز پول نمی‌خواهند

لرد رزبری، ‌نخست‌وزیر وقت بریتانیا که از نفوذ گسترده روسیه‌ در دربار ناصرالدین شاه بیم داشت، سر مورتیمر دوراند را ...

پیشنهاد بنکر