برچسب: مسکوک

نقدینگی به مرز انفجار رسید

بررسی جزئی‌تر آمارهای نقدینگی روایتی هشدارآمیز از حجم نقدینگی ۴۵۰۰هزار میلیارد تومان در سال۱۴۰۰ به نمایش می گذارد.

پیشنهاد بنکر