برچسب: مسابقات ورزشی

فهرست تخلفات بودجه‌ای

گزارش دیوان محاسبات از دخل و خرج بودجه سال99 و مــحقق نشدن بسیاری از اهداف و تبصره‌ها و البته تخلفات ...

پیشنهاد بنکر