برچسب: محصول ناخالص داخلی

اختلاف آماری عجیب!

به فاصله یک روز بعد از بانک مرکزی، مرکز آمار ایران، نتایج حساب های ملی فصل بهار امسال را منتشر ...

پیشنهاد بنکر