برچسب: مالیات از صاحبان حساب‌ بانکی

یک مالیات گیری خطرناک!

تلاش برای گرفتن مالیات از صاحبان حساب‌ بانکی یکی از برنامه‌های قدیمی اما محقق نشده دولت‌هاست.

پیشنهاد بنکر