برچسب: مالیات‌های عصر داریوش

باج و خراج قدیم و مالیه جدید

حسن فرازمند- هنگامی که سخن از پیشینه برنامه و بودجه‌نویسی در ایران به میان می‌آید نام‌هایی چون «اعتمادالدوله» وزیر اعظم ...

پیشنهاد بنکر