برچسب: ماجرای بعضی از اسکناس‌ها و سکه‌ها، خیلی متفاوت با بقیه است به حدی که شاید باورکردن‌شان سخت باشد.