برچسب: فروپاشي

جراحی يك مريض رو به موت

بسياري از متفكران و انديشمندان صاحبنام جهان معتقدند كه انديشه و هويت آدمي ارتباط مستقيمي با آنچه كه بر زبان ...

پیشنهاد بنکر