برچسب: فرار سرمایه گذاران

دولت مردم را تیغ نزند!

نظام مالیاتی در سراسر جهان با دو کارویژه اساسی طراحی می‌شود، نخست کاهش فاصله طبقاتی و دوم تامین هزینه های ...

پیشنهاد بنکر