برچسب: طنزبانکی

چگونه رئیس بانک شدم؟

22 ساله بودم و دوسالی بود که از سربازی برگشته بودم .روستای ما میان چند کوه بلند احاطه شده بود.دیگه ...

پیشنهاد بنکر