برچسب: ضد‌تورمی

چرخش در سیاست‌های پولی

تغییر نرخ سود سپرده‌های بانکی و پیشنهاد انتشار اوراق ودیعه با سررسید 2ساله تنها بخشی از پازل سیاستی بانک مرکزی ...

پیشنهاد بنکر