برچسب: شناسه استعلام ۱۶ رقمی

نحوه استعلام چک صیادی

افراد قبل از دریافت چک می‌توانند شناسه استعلام ۱۶ رقمی مندرج در چک‌های صیادی را به سامانه استعلام پیامکی بانک ...

پیشنهاد بنکر