برچسب: شبه بانکداری

بانک اگیبی و پسران

قدیم ترین بانک شناخته شده در قلمرو ایران در زمان کورش بزرگ، به نام بانک اگیبی و پسران مشهور بود.

پیشنهاد بنکر