برچسب: شاهزاده

فریبکاری رسمی قاجاریه

حکومت وقت در سرایت و گسترش و عواقب وبا مسوولیت مستقیم داشت. هنگام بروز ناخوشی حکام راه گریز در پیش ...

پیشنهاد بنکر