برچسب: شاخص‌هاي سرمايه‌گذاري

آدرس اشتباه مهار خروج ارز

چهارشنبه گذشته، ستاد هماهنگي اقتصادي دولت به منظور ارتقا و بهبود شاخص‌هاي سرمايه‌گذاري و براي جلوگيري از روند خروج سرمايه ...

پیشنهاد بنکر