برچسب: سیاست‌های پولی و ارزی

زمان اجرای رمزریال

بیش از یک دهه است که گرایش جدیدی در حوزه پولی دنیا با نام رمزارزها به وجود آمده که این ...

١١ متهم التهابات ارزی

گزارش بازوی پژوهشی سازمان برنامه و بودجه با بررسی تحولات نرخ ارز در پنج سال گذشته، یازده متهم التهاب ارزی ...

پیشنهاد بنکر