برچسب: سپرده‌های دیداری

کم‌پولی بانک‌ها

بانک مرکزی آمارهای مربوط به جزئیات متغیرهای پولی در شهریور ماه را منتشر کرد. از نکات قابل توجه اینکه سپرده‌های ...

نقدینگی به مرز انفجار رسید

بررسی جزئی‌تر آمارهای نقدینگی روایتی هشدارآمیز از حجم نقدینگی ۴۵۰۰هزار میلیارد تومان در سال۱۴۰۰ به نمایش می گذارد.

خطر جابه جایی ۲۰ درصدی پول ها

احتمال جابه‌جایی 20درصدی پول‌ها بین حساب‌های بانکی قوت گرفته؛ برآوردها نشان می‌دهد ممکن است بخش زیادی از سپرده‌های سرمایه‌گذاری بانک‌ها ...

پیشنهاد بنکر