برچسب: سرمایه‌گذاری خارجی

اقتصاد سیاه چاله

با توجه به مفروضات و داده‌های آماری تولید ناخالص داخلی وضعیت مناسبی ندارد و در واقع امروز به وضوح و ...

پیشنهاد بنکر