برچسب: سازمان بهزيستي

درآمد نابرابر در ايران

انتشار دو گزارش درباره وضعيت درآمد و معيشت 4 دهك اقتصادي كشور، تاثير سوءمديريت‌هاي اقتصادي دو دهه اخير بر رفاه ...

پیشنهاد بنکر