برچسب: سازمان اداری استخدامی

کپی ممنوع

دریافت کپی مدارک ممنوع شد

رئیس سازمان ثبت احوال کشور گفت: دریافت هرگونه کپی مدارک هویتی توسط دستگاه های اجرایی و بانک‌ها تخلف و غیرقانونی ...

پیشنهاد بنکر