برچسب: ریسک بازار

بانک سینا رتبه اول سلامت گرفت

بانک سینا بر اساس ارزیابی بانک مرکزی، رتبه اول سلامت عملکرد نظام بانکی در اجرای استانداردها و رهنمودهای نظارتی را ...

پیشنهاد بنکر