برچسب: رياست بانک مرکزی

بانک مرکزی ایران

اولین گام رئیس بانک مرکزی

آلبرت بغزیان اقتصاددان وزارت اقتصاد يکسري وظايف مشخص دارد. به عنوان مثال بايد مصارف دولت را تنظيم کند. يعني درآمد‌هاي ...

پیشنهاد بنکر