برچسب: دومینووار

طلسم ناترازی

ناترازی گریبان اقتصاد ایران را گرفته است؛ از ناترازی در دخل و خرج کشور و بودجه گرفته تا ناترازی در ...

پیشنهاد بنکر