برچسب: دستگاه “پوز”

دردسرهای بانکی مهاجران

استفاده از خدمات بانکي ازجمله کارت‌هاي الکترونيک بانکي، از بديهي‌ترين الزامات زندگي شهري است. با‌اين‌حال بخش عمده‌اي از مهاجران در ...

پیشنهاد بنکر