برچسب: دستگاه دیپلماسی

دستور اشتباهی!

رئیس جمهور طی دستوری به بانک مرکزی خواستار بازگشت منابع ارزی کشور شد. این درحالیست که در حال حاضر مسئول ...

پیشنهاد بنکر