برچسب: دریافـت دسـته چـک

چگونه چک موردی بگیریم؟

چک موردی نوعی چک است که به صورت موردی به مشتری حقیقی فاقد دسته چک و دارای حساب جاری داده ...

پیشنهاد بنکر