برچسب: دریافت سپرده

بانک ها خسیس تر شدند؟

کارکرد متعارف بانک ها در یک نظام بانکی متعادل، دریافت سپرده از مشتریان و ارائه تسهیلات و تامین سود سپرده ...

پیشنهاد بنکر